ثبت مشتری جدید

  • شاخص قدرت
  • نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس 
  • تلفن 1تلفن 2فکس 

ثبت مشتری جدید

ثبت مشتری جدید

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • :

ثبت تماس جدید

ثبت مشتری جدید

  • فایل ها را به اینجا بکشید

ارسال سند جدید

لیست مشتری ها
کد شرکت (شماره پرونده)نام شرکتایالت / استانکد اقتصادیشناسه ملیلینک به ورودی
1117شرکت تستیتهران1111111111111111111نمایش جزییات
کد شرکت (شماره پرونده)نام شرکتایالت / استانکد اقتصادیشناسه ملیلینک به ورودی
لیست تماس ها
نام مشتریدلیل تماستاریخ پیگیریزمان پیگیریلینک به ورودی
مدیردرخواست تسویه06/04/202012:50نمایش جزییات
شرکت تستیدرخواست پیش فاکتور06/03/202008:20نمایش جزییات
شرکت تستیدرخواست پیش فاکتور06/10/202014:15نمایش جزییات
نام مشتریدلیل تماستاریخ پیگیریزمان پیگیریلینک به ورودی
لیست ارسال سند ها
نام شرکتنوع سندتاریخ ورودیلینک به ورودی
beny1365درخواست تسویهمی 30, 2020نمایش جزییات
beny1365درخواست تسویهمی 25, 2020نمایش جزییات
نام شرکتنوع سندتاریخ ورودیلینک به ورودی
پیگیری ها
Call Now Button